ประกาศสอบราคา

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
จ้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าว ขนาดพื้นที่ 530 ตารางเมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงกรและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด บริเวณหน้าวัดกุญชรนิมิต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067499641)28 มิ.ย. 64229,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณลำน้ำแม่สายฝั่งซ้าย ตั้งแต่สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถึงที่นานายจำนง วุฒิโอสถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067139347)10 มิ.ย. 64450,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างตั้งแต่บ่อตกปลาอาจารย์สงกรานต์ จันทร์สุริยะกุล ถึงสวนนายสุวิทย์ ศรีบ้าน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057254529)20 พ.ค. 64437,500.00
จ้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างตั้งแต่สวนนายวาลย์ ช้างมูบ ถึงสานนางธีรวรรณ เหมะสิขัณทะกะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057253788)20 พ.ค. 64449,000.00
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตตำบลบ้านกวาง เดือนเม.ย. – มิ.ย.64 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64057013971)03 พ.ค. 64105,000.00
จ้างราวกันภัย ยาว 50 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง บริเวณป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037214722)12 มี.ค. 64140,000.00
จ้างก่อสร้างราวกันภัย ยาว 70 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037214055)12 มี.ค. 64200,000.00 
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน ะหว่างวันที่ 4 มกราคม-31 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027004897)01 ก.พ. 64105,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม. รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ม. ยาว 110 ม. วางท่อ คสล. 0.30 ม. ยาว 33 ม. พร้อมวางท่อ PVC 4 นิ้ว ยาว 11 ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการแบะป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63117333810)25 พ.ย. 63225,000.00
จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะบำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ อาคารสำนักงาน อบต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107113739)14 ต.ค. 63500,000.00
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097759518)30 ก.ย. 63105,000.00
จ้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลำเหมืองกลาง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่ที่นานายสุวัฒน์ มุั่นคง ถึงลำเหมืองบอน แบบตัวยู(8060) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 63300,000.00
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.70 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณโรงสูบน้ำประปา จุดบริเวณสวนนายเผยแพร่ อยู่คง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 63390,000.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดจากที่นานางแวว อินติ๊บ ถึงที่นานายจันทร์ นันต๊ะปัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 63300,000.00
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 63498,900.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 293 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างจากบริเวณหน้าร้านอาหารตามสั่ง ถึง ปากซอย 28 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ก.ค. 63500,000.00
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ก.ค. 63494,500.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 909 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,636 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่สวนนายจันทร์ กวางสนุก ถึงอ่างน้ำออกรู หมู่ที่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มิ.ย. 632,100,000.00
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.63-30 ก.ย.63 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63067438370)25 มิ.ย. 63105,000.00
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 268 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ลำเหมืองแตนาหมอ ถึง ป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63150,000.00
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 224 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ลำเหมืองท่อปู่ขาว ถึงที่นานางเรณู เขื่อนคง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 6397,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่ฝายแม่หม้ายถึงบ่อตกปลาอาจารย์สงกรานต์ จันทร์สุริยะกุล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิ.ย. 63220,000.00
จ้างปรับปรุงท่อประปา(ท่อเมน)หมู่บ้านน้ำพุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 840 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ หมุ่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 63200,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างจากลำน้ำแม่สาย ถึง ลำเหมืองใหม่ บริเวณที่นานายสมิตร พงษ์ปริตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 63168,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จากสายลำเหมืองใหม่ถึงลำเหมืองแล้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 63269,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ บริเวณตั้งแต่บ้านนายบันดล ชาญกล้า ถึงบ้านนายณัฐกาญน์ กอบกอง (ลำเหมืองกลาง) หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 63136,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 63700,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 708 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,832 ตร.ม.พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่บริเวณสะพาน หมู่ที่ 5 ถึงสะพานลำน้ำแม่สาย หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14 เม.ย. 631,729,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,532 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่บริเวณสะพานลำน้ำแม่สาย ถึงที่นานางมูล กวางทอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เม.ย. 63843,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ช่วง 1 กว้าง 4 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม. ช่วง 2 กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14 เม.ย. 631,500,000.00
จ้างเหมาเก็บชยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน วันที่ 1 เมษายน 2563- 30 มิถุนายน 2563 รวม 3 เดือน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 63105,000.00
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 6 เดืนอ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63210,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 104 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ หน้าบ้านนายประทีบ พูลสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสุรัตน์ มั่นคง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สุงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 63208,000.00
จ้างก่อสร้างพนัง คสล.(ต่อจากพนังเดิม) ขนาดสูง 2.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ เสนาป่า หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มี.ค. 63176,000.00
จ้างก่อสร้างพนัง คสล. ขนาดสูง 2.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาวรวม 13.50 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงกรและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายอุดม ใจงาม ถึงบ้านนายบุญช่วย กวางประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 63148,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.30 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างตั้งแต่อาคารที่เก็บของ ถึงบ้าน ร.ต.ไพบูลย์ สายหยุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 63105,300.00
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ จุดก่อสร้างซอย 25 ตั้งแต่บ้านนายประดิษฐ์ กวางกระโดด ถึงบ้านนายนาวิน ปี่กลอง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63141,800.00
จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลติกส์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 63362,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้ำพาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่ที่นานายประสิทธิ์ กาศวิบูลย์ ถึงปากลำเหมืองเคาะ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63491,000.00
จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. สูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร (ต่อจากพนังเดิม) พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่สาย หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 63499,000.00
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามขอบเขตและคุณลักษณะที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธ.ค. 621,000,000.00
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมุ่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 62199,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่สาย ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณที่นานายเสงี่ยม รัตนสุวรรณกุล ถึงที่นานายสุวิทย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 62499,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างราวกันภัย ขนาดยาว 120 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่คอสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงที่นานางไหล ให้พร หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 62277,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 906 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,624 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ ซอย 22 หมู่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค. 621,223,400.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 905 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บ้านนางอานูน สิงห์แก้วถึงบ้านนายสมัคร กวางเต้น หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค. 621,222,100.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 413 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,652 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายอนุวิทย์ กวางบ้าน ถึงบ้านนายณัฐกาญน์ กอบกอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธ.ค. 62557,600.00
จ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.บ้านกวาง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.บ้านกวาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 62149,000.00
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและค่ากำจัดในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 35,000 บาท รายละเอียดตามขอบเขตงานที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 62

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *