ผู้ชนะการเสนอราคา

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

รื่องวันที่ประกาศงบประมาณ
จ้างเหมาจัดหาวัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107290960)26 ต.ค. 6312,350.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107251070)21 ต.ค. 6326,240.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107219750)19 ต.ค. 639,100.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107221163)19 ต.ค. 637,711.00
จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะบำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ อาคารสำนักงาน อบต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107113739)14 ต.ค. 63500,000.00
จ้างบริการทำความสะอาดอาคารป้องกัน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107187385)01 ต.ค. 6321,000.00
จ้างบริการบุคคลทั่วไปช่วยงานกองช่างและงานธุรการกองช่าง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107186694)01 ต.ค. 6321,000.00
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาในพื้นที่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107181741)01 ต.ค. 6330,000.00
จ้างเหมาปฎิบัติงานกองช่าง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107178240)01 ต.ค. 6327,000.00
จ้างเหมาปฎิบัติงานกองช่าง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107179949)01 ต.ค. 6324,000.00
จ้างจ้างเหมาเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107176823)01 ต.ค. 6330,000.00
จ้างดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63107175899)01 ต.ค. 6318,000.00 
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 83 คน จำนวน 1,660 ถุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 353/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097765171)30 ก.ย. 6310,922.80
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 32 คน จำนวน 20 วัน จำนวน 960 ถุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 354/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097763507)30 ก.ย. 636,316.80
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097759518)30 ก.ย. 63105,000.00
จ้างเหมาช่วยปฎิบัติงานกิจการประปา รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097757178)30 ก.ย. 637,500.00
จ้างเหมาช่วยเหลือกิจการประปา รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097755743)30 ก.ย. 639,000.00
จ้างเหมาช่วยงานด้านการเงินการคลัง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097753448)30 ก.ย. 6321,000.00
จ้างเหมาช่วยงานด้านจัดเก็บรายได้ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097751777)30 ก.ย. 6321,000.00
จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่สำนักงาน อบต.บ้านกวาง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097749661)30 ก.ย. 6322,500.00
จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานราชการสำนักปลัด รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097748712)30 ก.ย. 6321,000.00
จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางและช่วยเหงืองานบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097745336)30 ก.ย. 6321,000.00
จ้างเหมาบริการดูแลและปรับปรุงเว๊ปไซต์ กิจกรรมงานต่าง ๆ ของ อบต.บ้านกวางให้เป็นปัจจุบัน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097742603)30 ก.ย. 6313,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 347/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 ก.ย. 635,065.00
ซื้อไม้สัก ขนาด 1 1/2 x 3 3.00 ม. จำนวน 55 ท่อน รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัดที่ 695/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ก.ย. 636,050.00
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.70 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณโรงสูบน้ำประปา จุดบริเวณสวนนายเผยแพร่ อยู่คง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097593157)25 ก.ย. 63390,000.00
จ้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลำเหมืองกลาง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 170 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่ที่นานายสุวัฒน์ มุั่นคง ถึงลำเหมืองบอน แบบตัวยู(8060) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097565574)25 ก.ย. 63300,000.00
ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ จำนวน 4 รายการ ตามราละเอียดบันทึกข้อความ ของสำนักงานปลัด ที่ 687/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097633814)25 ก.ย. 6313,950.00
จ้างจ้างจัดทำวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ตามตัวชี้วัดมิติด้านคุณภาพการให้บริการ จำนวน 5 งาน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63097587670)25 ก.ย. 6316,000.00
จ้างตรวจเช็คและล้างตู้แอร์ รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กค 5581 แพร่ เลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 674/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 631,700.00
จ้างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ที่ 416-50-0035 รายละเอียดตามบันทึกข้อควมงานพัสดุ ที่ 491/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ก.ย. 638,550.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 319/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 635,335.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 318/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 636,890.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 651/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 ก.ย. 632,730.00
ซื้อรองเท้าบรู๊ท จำนวน 10 คู่ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 667/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 631,200.00
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 305/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ก.ย. 634,800.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 304/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 636,091.00
ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัดที่ 652/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 634,500.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 651/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 632,730.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัดที่ 646/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 632,800.00
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ริม รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 641/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ย. 634,700.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 345/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 636,860.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 463/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 634,800.00
จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ขนาด 12×24 นิ้ว จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกขัอความสำนักปลัด ที่ 639/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ย. 631,000.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านกวาง พ.ศ. 2563 ขนาด 3×1 เมตร จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 620/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 63450.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จำนวน 13 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ 617/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 637,650.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 450/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ย. 639,390.00
ซื้อกระสอบ จำนวน 1,300 ใบ และทรายหยาบ จำนวน 62 คิว รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 597/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 ก.ย. 6332,600.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักงานปลัดที่ 586/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ย. 636,773.00
ซื้อถ้วยรางวัลและชุดทีมฟุตบอล จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 271/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 636,000.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 45 คน จำนวน 20 วัน จำนวน 900 ถุง รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาเลขที่ 269/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 635,922.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 83 คน จำนวน 20 วัน จำนวน 1,660 ถุง รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ 270/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ส.ค. 6310,922.80
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 60 ริม รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 431/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 635,640.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1×3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักงานปลัด ที่ 489/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 63450.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักงานปลัด ที่ 588/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 6312,050.00
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 638,400.00
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดจากที่นานางแวว อินติ๊บ ถึงที่นานายจันทร์ นันต๊ะปัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 63350,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ นายจรัล วุฒิคำ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 541 /2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ส.ค. 6317,000.00
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ นางสาวแต่ง อินตะจักร รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 542/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 6317,000.00
ซื้อทรายอะเบท จำนวน 15 ถัง รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 573/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 6345,000.00
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ส.ค. 637,615.00
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายแนะนำและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ส.ค. 63498,900.00

ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด รายละเอียดตามบันทึกสำนักปลัด ที่ 553/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
07 ส.ค. 635,600.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่531/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 632,095.00
ซื้อวัสดุเกษตร ใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 530/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 ส.ค. 631,360.00
จ้างเหมาซ่อมแซมนำลุกรังไปถมพร้อมปรับเกลี่ยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามบันทึกองช่าง ที่ 380/2/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 ส.ค. 638,800.00
จ้างเหมาปฎิบัติงานกองช่าง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.63-30 ก.ย.63 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 6320,000.00
จ้างเหมาบริการบุลคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ รวม 3 เดือน ระหว่าง 1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 6321,000.00
ซื้อปั้มน้ำหอยโช่ง จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ 343/1/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ส.ค. 6362,900.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 83 คน จำนวน 1,660 ถุง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 240/63 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 6310,922.80
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 31 คน จำนวน 620 ถุง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 239/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 634,079.60
จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องดูดผุ่น รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 631,800.00
ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัด ที่ 518/2563 ลงวันที่ 24 กรกรฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 631,010.00
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และพระบรมฉายาลักษณ์ การต้อนรับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 6315,000.00

จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 415 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22 ก.ค. 63494,500.00
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองในถานการณ์โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ก.ค. 63360.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 293 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างจากบริเวณหน้าร้านอาหารตามสั่ง ถึง ปากซอย 28 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63500,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 495/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ก.ค. 632,220.00
จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 6320,800.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 909 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,636 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่สวนนายจันทร์ กวางสนุก ถึงอ่างน้ำออกรู หมู่ที่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ค. 632,100,000.00
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.ค. 63184,550.41
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08 ก.ค. 63700,000.00
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขัดแยกขยะในครัวะรือน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามโครงการคดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 63360.00
ซื้อถังน้ำฝาดำ ขนาด 60 ลิตร จำนวน 35 ถัง รายละเอียดตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 632,415.00
ซื้อเส้นไม้ไผ่พร้อมไม้หลัก จำนวน 60 แผง รายละเอียดตามโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.ค. 636,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ที่ 420510014 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ค. 632,000.00
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษาที่ 217/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ก.ค. 63360.00
ซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 217/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิ.ย. 632,850.00
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่พิเศษ/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 637,890.00
จ้างเหมาบริการบุลคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ รวม 3 เดือน ระหว่าง 1 ก.ค.63 – 30 ก.ย.63 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 6321,000.00
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.63-30 ก.ย.63 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 63105,000.00
ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่พิเศษ/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิ.ย. 639,370.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 29 คน จำนวน 20 วัน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 6311,600.00
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 1,660 ถุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 208/2563 ลงวันที่ 25 มิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 6310,922.80
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 580 ถุง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาที่ 207/2563 ลงวันที่ 25 มิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มิ.ย. 633,816.40
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 50 ริม รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 535/2563 ลงวันที่ 23 มิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิ.ย.634,700.00
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกวางใหม่ถาวร หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิ.ย. 6310,000.00
ซื้อป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลบลักณ พระบรมราชินี พร้อมโครงไม้ ขนาด 6080 ซม. จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 199/63 15 มิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 63500.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณบ้านนายเหมี่ยน อินติบ ถึงบ้านนายสุรินทร์ เรือนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 6345,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่ฝายแม่หม้ายถึงบ่อตกปลาอาจารย์สงกรานต์ จันทร์สุริยะกุล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิ.ย. 63220,000.00
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 268 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ลำเหมืองแตนาหมอ ถึง ป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63150,000.00
จ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 224 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ลำเหมืองท่อปู่ขาว ถึงที่นานางเรณู เขื่อนคง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63115,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาที่ 195/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิ.ย. 631,400.00
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารป้องกันฯ และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านกวาง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -30 กันยายน 2463 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 6335,000.00
ซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 6320,047.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัคซีน ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 388/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มิ.ย. 6311,740.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกขัอความที่ 398/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิ.ย. 63950.00
จ้างเหมาบุคคลปฎิบติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.บ้านกวาง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พ.ค. 636,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ 259/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 634,204.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 262/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พ.ค. 632,400.00
จ้างปรับปรุงท่อประปา(ท่อเมน)หมู่บ้านน้ำพุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 840 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ หมุ่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 63200,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามบันทึกขัอความสำนักปลัด ที่ 386/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พ.ค. 638,386.00
ซื้อเก้าอี้พับและที่นานปิกนิก รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 385/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 631,900.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 255/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 635,032.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน20 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 176/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พ.ค. 6314,665.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 174/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 636,920.00
จ้างเหมาแก้ไขระบบไฟฟ้าศูนย์ออกกำลังกาย อบต.บ้านกวาง รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 170/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 631,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จากสายลำเหมืองใหม่ถึงลำเหมืองแล้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 63270,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างจากลำน้ำแม่สาย ถึง ลำเหมืองใหม่ บริเวณที่นานายสมิตร พงษ์ปริตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 63170,000.00
ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีตและแอสฟัสต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 6385,000.00
ซื้อนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง จำนวน 83 คน จำนวน 31 วัน (18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63) จำนวน 2,573 กล่อง รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษาที่ 162/2563 วันที่ 12 พ.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 6320,120.86
ซื้อนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 27 คน จำนวน 31 วัน จำนวน 838 ถุง (วันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 161/2563 วันที่ 12 พ.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 636,545.34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านกวางใต้ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 63700,000.00
ซื้อลูกแม่พิมพ์ภาพพร้อมยางปาดผงหมึก รุ่น ir2520 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 375/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 638,500.00
ซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีตและแอสฟัสต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ค. 6385,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ช่วงปิดภาคเรียน(กรณีพิเศษ จำนวน 39 คน ตั้งแต่ 5 พ.ค.-30 มิ.ย.63 จำนวน 38 วันทำการ คนละ 20 บาท เป็นเงิน 29,640 บาท รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ค. 6329,640.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 708 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,832 ตร.ม.พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่บริเวณสะพาน หมู่ที่ 5 ถึงสะพานลำน้ำแม่สาย หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 631,729,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ช่วง 1 กว้าง 4 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม. ช่วง 2 กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 631,500,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,532 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่บริเวณสะพานลำน้ำแม่สาย ถึงที่นานางมูล กวางทอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 63843,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ บริเวณตั้งแต่บ้านนายบันดล ชาญกล้า ถึงบ้านนายณัฐกาญน์ กอบกอง (ลำเหมืองกลาง) หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 63147,000.00
จ้างเหมาขุดลอกบริเวณหน้าฝายลำน้ำแม่สายบริเวณพื้นที่สูบน้ำประปาบ้านกวางเหนือ หมูที่ 1 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เม.ย. 639,600.00
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน อบต.บ้านกวาง ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 222/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เม.ย. 6313,610.00
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เม.ย. 637,200.00
ซื้อเครื่องวัดอุฯหภูมิอินฟาเรด จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เม.ย. 6310,500.00
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63100,000.00
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63197,939.60
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เม.ย. 63197,939.60
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี จำนวน 100 เล่ม รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เม.ย. 633,500.00
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 6338,900.00
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เม.ย. 637,000.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ 146/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 637,410.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 6338,400.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ 164/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 6325,220.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ 157/1/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 6310,400.00
จ้างเหมาเก็บชยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน วันที่ 1 เมษายน 2563- 30 มิถุนายน 2563 รวม 3 เดือน รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 63105,000.00
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 636,514.00
จ้างเหมาซ่อมเสียงตามสายในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 3 ตำบลบ้านกวาง ตามบันทึกกองช่าง ที่ 140/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 63)30 มี.ค. 636,200.00
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 635,620.00
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง จำนวน 39 คน จำนวน 3,549 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 107/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 6327,753.18
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5581 แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 225/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มี.ค. 637,190.00
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกวางใหม่ถาวร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามขอบเชตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 63)25 มี.ค. 6330,700.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัด ที่ 234/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 6310,260.00
จ้างก่อสร้างพนัง คสล.(ต่อจากพนังเดิม) ขนาดสูง 2.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ เสนาป่า หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 63187,000.00
จ้างก่อสร้างพนัง คสล. ขนาดสูง 2.50 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาวรวม 13.50 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงกรและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายอุดม ใจงาม ถึงบ้านนายบุญช่วย กวางประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 63153,000.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 91 คน จำนวน 12 วัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 086/2563 ลงวันที่ 28 ก.พ.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 637,185.36
ซื้อนมยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 39 คน จำนวน 39 วัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 108/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 6311,894.22
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ 227/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 6317,570.00
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 39 คน จำนวน 38 วัน จำนวน 1,482 กล่อง วันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 108/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 6311,589.24
ซื้อนมยธ.เอช.ที ชนิดกล่อง วันที่ 18 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 91 คน จำนวน 40 วัน จำนวน 3640 กล่อง รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ 109/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 6328,464.80
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 106/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 636,850.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 108/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 634,280.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 104 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ หน้าบ้านนายประทีบ พูลสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสุรัตน์ มั่นคง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สุงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 63)9 มี.ค. 63222,000.00
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโคางการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายชุม ทวีโล ถึง บ้านนายอาน ทาสี หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 6367,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 39 คน จำนวน 22 วัน คนละ 20 บาท รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 6317,160.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 39 คน จำนวน 22 วัน จำนวน 858 ถุง รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 087/2563 ลงวันที่ 28 ก.พ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 635,645.64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.30 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างตั้งแต่อาคารที่เก็บของ ถึงบ้าน ร.ต.ไพบูลย์ สายหยุด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 63150,000.00
ซื้อชั้นวางของ 4 ชั้นโล่ง รายละเอียดตามบันทึกข้อควมกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ที่ 063/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 63900.00
จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ที่ 54/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 63580.00
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 636,500.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ 50/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 635,710.00
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ก.พ. 632,500.00
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ก.พ. 633,000.00
จ้างซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ก.พ. 632,650.00
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารป้องกัน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563-30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 6321,000.00
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 3 เดือน เริ่ม 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 6324,000.00
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารป้องกัน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2563-30 เมษายน 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 6321,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. หมู่ที่ ๕ และ ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ ๔๑/๖๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ และขอบเจตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ม.ค. 6314,820.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๓๙ คน รวม ๗๔๑ ถุง ของ ศพด. อบต.บ้านกวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ๔๓/๒๕๖๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ม.ค. 634,875.78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน ๑,๗๒๙ ถุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ ๔๒/๒๕๖๓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ม.ค. 6311,376.82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลติกส์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ม.ค. 63362,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ จุดก่อสร้างซอย ๒๕ ตั้งแต่บ้านนายประดิษฐ์ กวางกระโดด ถึงบ้านนายนาวิน ปี่กลอง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ม.ค. 63143,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลติกส์ พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ม.ค. 63362,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ จุดก่อสร้างซอย ๒๕ ตั้งแต่บ้านนายประดิษฐ์ กวางกระโดด ถึงบ้านนายนาวิน ปี่กลอง หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ม.ค. 63143,000.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามขอบเขตและคุณลักษณะที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ม.ค. 63988,000.00
จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 5581 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 6319,900.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศราฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 6314,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้ำพาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ตั้งแต่ที่นานายประสิทธิ์ กาศวิบูลย์ ถึงปากลำเหมืองเคาะ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 63500,000.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 6318,890.00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช้จ่ายตาโครงการงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ม.ค. 635,690.00
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ม.ค. 635,000.00
จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. สูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร (ต่อจากพนังเดิม) พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำแม่สาย หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ม.ค. 63499,000.00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ใดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562)6 ม.ค. 63
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 483/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 633,480.00
ซื้อผ้าริ้ว รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักปลัดที่ 34/63 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 638,000.00
ซื้อค่าวัสดุงานพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 637,680.00
จ้างจ้างเหมาดูแลระบบประปาพื้นที่ตำบลบ้านกวาง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 638,000.00
จ้างจ้างเหมาจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 638,645.00
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 638,420.00
ซื้อจัดชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่างที่ 012/2563 ลงวันที่ 2 ม.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 638,420.00
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 448/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 628,245.00
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 626,540.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 906 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,624 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ ซอย 22 หมู่ 2 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ธ.ค. 621,008,000.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 905 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บ้านนางอานูน สิงห์แก้วถึงบ้านนายสมัคร กวางเต้น หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ธ.ค. 621,008,000.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 23 คน จำนวน 22 วัน จำนวน 858 ถุง รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาที่ 496/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธ.ค. 625,645.64
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 91 คน จำนวน 22 วัน รวม 2,002 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 6213,173.16
จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 39 คน จำนวน 22 วัน ประจำเดือนมกราคม 2563 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )26 ธ.ค. 6217,160.00
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมุ่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 ธ.ค. 62200,000.00
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 489/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 622,885.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 413 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,652 ตร.ม. พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวาง กำหนด ณ ตั้งแต่บ้านนายอนุวิทย์ กวางบ้าน ถึงบ้านนายณัฐกาญน์ กอบกอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 62549,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่สาย ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.25 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณที่นานายเสงี่ยม รัตนสุวรรณกุล ถึงที่นานายสุวิทย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ธ.ค. 62500,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างราวกันภัย ขนาดยาว 120 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ตั้งแต่คอสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงที่นานางไหล ให้พร หมู่ที่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 62280,000.00
จ้างก่อสร้างราวกันภัย ขนาดยาว 40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ ระหว่างที่นานางกาญจนา อิทธิภิญโญ ถึงกำแพง ศพด. หมู่ 6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 6290,000.00
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่พิเศษ/2563 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ธ.ค. 621,080.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 6237,000.00
จ้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.บ้านกวาง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ บริเวณสนามกีฬา อบต.บ้านกวาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 62150,000.00
ซื้อค่าวัสดุงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 6234,980.00
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ม.1 และ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 6216,000.00
จ้างค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธ.ค. 628,000.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 629,530.00
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถึง รสจืด สำหรับเด็กจำนวน 39 คน จำนวน 18 วัน จำนวน 702 ถุง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดตามบันทึกกองการศึกษา ที่ 460/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 624,619.16
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 91 คน จำนวน 18 วันทำการ จำนวน 1,638 ถุง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาที่ 459/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 6210,778.04
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 และ 6 จำนวน 39 คน จำนวน 18 วัน ประจำเดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษาเลขที่ 461/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 6214,040.00
จ้างทำตรายาง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 62840.00
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและย้ายระบบเสียงตามสายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 6260,000.00
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนที่สำรวจภาษี ปริ้นสี A3 จำนวน 55 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 621,375.00
จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 62740.00
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ม.6 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 6223,380.00
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 626,300.00
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 626,300.00
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ที่ พิเศษ/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 6212,156.00
จ้างปรับสถานที่ลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดมงคลถาวร หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 627,000.00
จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดมงคลถาวร หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามขอบเขตงานที่ อบต.บ้านกวางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 623,000.00
จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 445/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 62360.00
จ้างจ้างเหมารื้อล้างบ่อพักน้ำระบบประปา บ้านกวางเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 6210,000.00
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 6213,750.00
จ้างจ้างเหมาปลูกต้นทานตะวันบริเวณอ่างน้ำเกิ๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 625,400.00
ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 625,981.00
จ้างเหมากำจัดวัชพืชและปรับพื้นที่ปลูกต้นทานตะวันบริเวณอ่างน้ำเกิ๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 6212,600.00
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำเกิ๋นเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 6213,799.00
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 1,911 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท ระยะเวลา 21 วัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 6212,574.38
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 798 ถุง ๆละ 6.58 บาท จำนวน 21 วัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 625,250.84
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 38 คน จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 6215,960.00
จ้างจ้างเหมากู้เครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลตกบ่อ ในพื้นที่ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 6215,000.00
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ม.5 และ ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 6215,960.00
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง จำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 6227,800.00
จ้างทำป้ายโครงการ ฯ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่ 425/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 62360.00
จ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณอ่างน้ำเกิ๋น ณ บริเวณอ่างน้ำเกิ๋น หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 6210,500.00
จ้างรายละเอียดของพัสดุ วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 627,450.00
จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและค่ากำจัดในพื้นที่ตำบลบ้านกวาง จำนวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 35,000 บาท รายละเอียดตามขอบเขตงานที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 62210,000.00
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) นมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง โรงเรียนบ้านกวางและโรงเรียนวัดมงคลถาวร ช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 62)1 ต.ค. 6215,108.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 45 เมตร พร้อมป้ายแนะนำโครงการและป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณบ้านนายปัน ทาสี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ต.ค. 61100,000.00
จ้างก่อสร้างราวกันภัย ยาว 20.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านกวางกำหนด ณ จุดก่อสร้างบริเวณสะพานข้างบ้านนายวิทย์ กาศเกษม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ต.ค. 6140,000.00

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *